Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

ARTIKEL 1 ALGEMEEN
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• opdrachtgever: de partij die opdracht geeft
• opdrachtnemer: Breinhulp

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
03.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door opdrachtnemer en opdrachtgever een opdracht is ondertekend en de documenten waaruit deze ondertekeningen blijken in bezit van opdrachtnemer zijn gekomen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever en opdrachtnemer verstrekte informatie. De genoemde documenten worden geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
03.2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
03.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

ARTIKEL 4 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
04.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
04.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
04.3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.
04.4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT
05.1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
05.2. Opdrachtnemer kan pas meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
05.3. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is overeenkomstig van toepassing op opdrachtnemer.

ARTIKEL 6 GEHEIMHOUDING
06.1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
06.2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden of voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen te gebruiken. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht, criminele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
06.3. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
06.4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

ARTIKEL 7 HONORARIUM
07.1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
07.2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, zal opdrachtnemer het overeengekomen tarief niet aanpassen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
07.3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden wordt per maand, per kwartaal of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

ARTIKEL 8 BETALING
08.1 . Betaling door opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 20 dagen na dagtekening van de factuur.
08.2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 09.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste éénmaal heeft aangemaand ten betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Indien betaling na de eerste aanmaning niet voldaan is, wordt een incassobureau ingeschakeld.
08.3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
08.4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheden stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

ARTIKEL 9 RECLAMES
09.1. Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 80 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
09.2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
09.3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

ARTIKEL 10 LEVERINGSTERMIJN
10.1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
10.2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
10.3. De overeenkomst kan tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding Is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk wetboek.

ARTIKEL 11 OPZEGGING
11.1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
11.2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID
Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een trainer of adviseur kan worden verwacht.

Neem contact met me op

voor een vrijblijvend en gratis gesprek.
Dan bespreken we je vragen, wensen en de mogelijkheden.
 
Contact

Waarom een training van Breinhulp

  • Wetenschappelijk onderbouwd
  • Blijvende resultaten (bewezen!)
  • Gepersonaliseerde training
  • Vakkundige begeleiding vanuit Rotterdam
  • Geen doorverwijzing, soms vergoeding

Neem contact met me op

voor een vrijblijvend en gratis gesprek.
Dan bespreken we je vragen, wensen en de mogelijkheden.
 
Contact

Waarom een training van Breinhulp

  • Wetenschappelijk onderbouwd
  • Blijvende resultaten (bewezen!)
  • Gepersonaliseerde training
  • Vakkundige begeleiding vanuit Rotterdam
  • Geen doorverwijzing, soms vergoeding